Zarządzenie Nr 134/2018
Wójta Gminy Ostróda
 z dnia 25 września 2018 r.
 
w sprawie przekazania upoważnień do zaciągania zobowiązań
 
    Na podstawie § 12 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XXXVII/293/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostróda na 2018 r., Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Przekazuję niżej wymienionym dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:
 
    1) Rafał Jarema – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Durągu,
 
    2) Grzegorz Kastrau – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku,
 
    3) Anna Jaworska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie,
 
    4) Katarzyna Ślusarz – Dyrektor Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie,
 
    5) Elżbieta Jaglińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzewie,
 
    6) Katarzyna Wrzesińska – Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pietrzwałdzie,
 
    7) Iwona Murzyn – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach,
 
    8) Robert Pestkowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szyldaku,
 
    9) Beata Kucharczuk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzydowie,
 
    10) Elżbieta Mral – Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach,
 
    11) Bożena Bohdziewicz – Dyrektor Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Tyrowie,
 
    12) Danuta Niemanowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 
    13) Jan Ignaczewski – Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.
 
    § 2. Traci moc Zarządzenie Nr 191/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania upoważnień do zaciągania zobowiązań.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 01.10.2018
Osoba przekazująca: Anna Płecha

Sporządził/a: Anna Płecha
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 01.10.2018, ostatnia aktualizacja: 01.10.2018, odsłon: 317


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907457
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości