ZARZĄDZENIE Nr 134/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 20 września 2017 r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości
 
     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 1 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r. poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Nabywa się w drodze nieodpłatnego przekazania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy Olsztyn na rzecz Gminy Ostróda nieruchomość gruntową położoną w obrębie Reszki, oznaczoną jako działka ewidencyjna Nr 3/50, o powierzchni 0,0013 ha.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 20.09.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska
 
 
 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.09.2017, ostatnia aktualizacja: 20.09.2017, odsłon: 591


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527170
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości