Zarządzenie Nr 134/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 27 października 2014r.
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu
Gminy Ostróda za III kwartał 2014r.
           
     Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Ostróda za III kwartał 2014 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
     § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Załącznik do
zarządzenia Nr 134/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 27.10.2014r.
 
1. Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Ostróda za III kwartał 2014 roku.
 
L.p.
Treść
Plan w zł.
Wykonanie w zł.
% wykonania
1.
Dochody
63.640.054,62
42.571.100,34
66,90
2.
Wydatki
67.800.169,62
36.399.756,95
53,69
2.1.
Wydatki bieżące
47.099.032,55
34.733.681,75
73,75
2.2.
Wydatki majątkowe
20.701.137,07
1.666.075,20
8,05
3
Deficyt/nadwyżka
-4.160.115,00
6.171.343,39
 
4.
Przychody
5.660.115,00
1.280.061,63
22,62
5
Rozchody
1.500.000,00
1.025.000,00
68,34
 
2. Za III kwartały w 2014 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 18.969,74 zł.

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.10.2014, ostatnia aktualizacja: 28.10.2014, odsłon: 803


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622572
odsłon strony

Aktualnie mamy
7 gości