Zarządzenie Nr 134/10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 09.12.2010 r.

 

w spawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr XLIV/225/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 18 grudnia 2009r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r.- zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Zaciągam pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. O/Olsztyn w łącznej wysokości 2.808.402 zł (słownie złotych : Dwa miliony osiemset osiem tysięcy czterysta dwa zł), z tego: w roku 2010- 1.674.779,- zł, w roku 2011 - 1.133.623,- zł, z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z realizacją inwestycji  pn. ”Budowa kanalizacji sanitarne, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

§ 2. Formą zabezpieczenia spłaty pożyczki wraz z oprocentowaniem będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 3. Źródłem spłaty pożyczki będzie pomoc przyznana przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie umowy Nr 00054-6921-UM1400072/09 na dofinansowanie inwestycji pn. ”Budowa kanalizacji sanitarne, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.12.2010, ostatnia aktualizacja: 16.12.2010, odsłon: 792


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214576
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości