Zarządzenie Nr 132/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 02 sierpnia 2022 r.
 
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Ostróda w roku 2022.
 
     Na podstawie § 13 ust.1 pkt 1 uchwały Nr XLI/354/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2022 r. Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Zaciąga się kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 4.000.000 zł (słownie : cztery miliony złotych) na pokrycie występującego w ciągu roku 2022 przejściowego deficytu budżetu Gminy Ostróda.
 
     § 2. Termin spłaty kredytu krótkoterminowego, o którym mowa w § 1 ustala się na dzień 31 grudnia 2022 r.
 
     § 3. Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne Gminy Ostróda.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 02.08.2022
Osoba przekazująca: Anna Płecha

Sporządził/a: Anna Płecha
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 02.08.2022, ostatnia aktualizacja: 02.08.2022, odsłon: 91


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14834480
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości