Zarządzenie Nr 132/2020
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 1 października 2020 r.
 
w sprawie pierwokupu nieruchomości
 
Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
      § 1. 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej o obszarze 0,1724 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 675/15, objętej księgą wieczystą KW nr EL1O/00049144/9.
 
      2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 30 września 2020 r. Rep. „A” 1418/2020 przez notariusza Dominika Malarskiego, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Ostródzie przy ulicy Jana III Sobieskiego Nr 3/1.
 
      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Data przekazania do publikacji: 08.10.2020
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 08.10.2020, ostatnia aktualizacja: 08.10.2020, odsłon: 342


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15830303
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości