Zarządzenie Nr 132/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 19 września 2017 r.
 
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
 
     Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz § 1-3 Regulaminu Prac Komisji Konkursowej, stanowiącego załącznik Nr 1 do Rocznego Programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 przyjętego uchwałą Nr XXIV/168/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Powołuje się komisję konkursową w składzie:
 
  1) Cezary Wawrzyński - Przewodniczący Komisji Konkursowej,
 
  2) Magdalena Muraszko - Zastępca Przewodniczącego Komisji Konkursowej,
 
  3) Aneta Janowicz - Sekretarz Komisji Konkursowej,
 
  4) Szymon Socha – Członek Komisji Konkursowej,
 
  5) Łukasz Wolf - Członek Komisji Konkursowej.
 
 
     do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Ostróda do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie przedsięwzięć dotyczących ochrony i bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz na rzecz osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z ogłoszonymi w dniu 30 sierpnia 2017 r. otwartymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych.
 
     § 2. Regulamin prac Komisji Konkursowej określa Załącznik Nr 1 do Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
 Bogusław Fijas
 
 
Data przekazania do publikacji: 19.09.2017r.
Osoba przekazująca: Szymon Socha
 

Sporządził/a: Szymon Socha
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 19.09.2017, ostatnia aktualizacja: 19.09.2017, odsłon: 499


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215819
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości