Zarządzenie Nr 131/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 18 września 2018 r.
 
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Ostróda w roku 2018
 
    Na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XXXVII/293/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2018 r. Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Zaciąga się kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych) na pokrycie występującego w ciągu roku 2018 przejściowego deficytu budżetu Gminy Ostróda.
 
    § 2. Termin spłaty kredytu krótkoterminowego o którym mowa w § 1 ustala się na dzień 31 grudnia 2018 r.
 
    § 3. Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne Gminy Ostróda.
 
    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 17.10.2018
Osoba przekazująca: Monika Klimowska

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 17.10.2018, ostatnia aktualizacja: 17.10.2018, odsłon: 292


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907425
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości