Zarządzenie Nr 128/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 11 września 2018 roku
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego:
Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ostróda poprzez modernizację kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Ostrowin oraz budowę stacji uzdatniania wody w m. Szyldak”.
 
    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1 1. Powołuję komisję do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn: „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ostróda poprzez modernizację kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Ostrowin oraz budowę stacji uzdatniania wody w m. Szyldak”
 
    w części dotyczącej:
 
    „Etapu I – roboty budowlano – montażowe w m. Ostrowin w zakresie:
  - budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno – grawitacyjnej wraz z przyłączami,
  - budowa zbiorczej przepompowni ścieków,
  - budowa przydomowych przepompowni ścieków,
  - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami ”.
 
    2. W skład komisji wchodzą:
 
    1) Bogusław Fijas - przewodniczący
    2) Jan Brzozowski – z-ca przewodniczącego
    3) Krzysztof Ruczyński – członek
    4) Zbigniew Tomczyk - członek
    5) Roman Szewczyk - członek
 
    § 2 1. Odbioru należy dokonać przy udziale inspektora nadzoru, wykonawcy oraz administratora sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.
 
    2. O terminie czynności odbioru należy zawiadomić radnego z okręgu i sołtysa sołectwa Ostrowin i Szyldak.
 
    § 3 Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru zadania inwestycyjnego.
 
    § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 17.10.2018
Osoba przekazująca: Roman Szewczyk

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 17.10.2018, ostatnia aktualizacja: 17.10.2018, odsłon: 268


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11928068
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości