Zarządzenie Nr 127/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 3 września 2018 r.
 
w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji projektu „Szkolna Akademia Przyszłości” – rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-III.
 
    Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Powołuje się Zespół Zarządzający do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Szkolna Akademia Przyszłości” – rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-III zwany dalej „Zespołem”:
 
    1) Ewa Malinowska - Kierownik Referatu Oświaty – nadzór merytoryczny,
    2) Magdalena Muraszko – Koordynator projektu,
    3) Anna Płecha – Księgowa projektu,
    4) Magdalena Wajdyk – Specjalista ds. zamówień publicznych,
    5) Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości,
    6) Beata Kucharczuk – Koordynator szkolny – Szkoła Podstawowa w Brzydowie,
    7) Robert Pestkowski – Koordynator szkolny – Szkoła Podstawowa w Szyldaku,
    8) Bożena Bohdziewicz – Koordynator szkolny – Szkoła Podstawowa w Tyrowie,
    9) Elżbieta Jaglińska – Koordynator szkolny – Szkoła Podstawowa w Zwierzewie,
    10) Rafał Jarema – Koordynator szkolny – Szkoła Podstawowa w Durągu,
    11) Grzegorz Kastrau – Koordynator szkolny – Szkoła Podstawowa w Idzbarku,
    12) Anna Jaworska – Koordynator szkolny – Szkoła Podstawowa w Lipowie,
    13) Katarzyna Ślusarz – Koordynator szkolny – Zespół Szkół w Samborowie,
    14) Katarzyna Wrzesińska – Koordynator szkolny – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pietrzwałdzie
 
    oraz nauczyciele klas I-III ze szkół biorących udział w projekcie.
 
    § 2. Zespół odpowiedzialny jest za właściwą realizację projektu.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 17.10.2018
Osoba przekazująca: Magdalena Muraszko

Sporządził/a: Magdalena Muraszko
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 17.10.2018, ostatnia aktualizacja: 17.10.2018, odsłon: 268


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927711
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości