Zarządzenie Nr 126/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 20 lipca 2022 r.
 
w sprawie nabycia działki ewidencyjnej
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 1 lit. a uchwały Nr XI/115/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 września 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2019 r. poz. 4968) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Nabyć nieodpłatnie na rzecz Gminy Ostróda, działkę ewidencyjną nr 113/88 o powierzchni 0,0801 ha, położoną w obrębie Mała Ruś.
 
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Data przekazania do publikacji: 28.07.2022
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 28.07.2022, ostatnia aktualizacja: 28.07.2022, odsłon: 48


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14788520
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości