Zarządzenie Nr 126/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 01 września 2017 r.
 
w sprawie przekazania upoważnień do zaciągania zobowiązań.
 
     Na podstawie § 12 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XXVI/186/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostróda na 2017 rok , Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Przekazuję niżej wymienionym dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:
 
  1) Rafał Jarema - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Durągu,
 
  2) Grzegorz Kastrau - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Idzbarku,
 
  3) Elżbieta Ciechanowicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipowie,
 
  4) Katarzyna Ślusarz - Dyrektor Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Samborowie,
 
  5) Elżbieta Jaglińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzewie,
 
  6) Maciej Fryczyński - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pietrzwałdzie,
 
  7) Iwona Murzyn - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach,
 
  8) Robert Pestkowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szyldaku,
 
  9) Beata Kucharczuk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzydowie,
 
  10) Katarzyna Wrzesińska - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Pietrzwałdzie,
 
  11) Elżbieta Mral - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach,
 
  12) Bożena Bohdziewicz - Dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Tyrowie,
 
  13) Danuta Niemanowska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 
  14) Jan Ignaczewski - Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.
 
     § 2. Traci moc zarządzenie Nr 172/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania upoważnień do zaciągania zobowiązań.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Data przekazania do publikacji: 08.09.2017r.
Osoba przekazująca: Barbara Bigaj
 

Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.09.2017, ostatnia aktualizacja: 08.09.2017, odsłon: 650


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215786
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości