Zarządzenie Nr 126/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 5 września 2016 r.

w sprawie wykreślenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ostróda oraz zmieniające zarządzenie w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ostróda
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 460) w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Postanawia się wykreślić z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ostróda, przyjętej zarządzeniem Nr 6/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ostróda, następujące obiekty:
 
L.p.
Miejscowość
Obiekt
Datowanie
Nr rejestru zabytków
85.
Kajkowo, ul. Henrykowska 6
budynek mieszkalny, drewniano - murowany
koniec XIX
- początek XX w.
---
237.
Pietrzwałd 68
budynek mieszkalny, drewniany
początek XX w.
---
 
§ 2. W następstwie wykreślenia, o którym mowa w § 1, w Wykazie obiektów zabytkowych i stanowisk archeologicznych, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 6/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ostróda, uchyla się wiersze oznaczone nr: 85 i 237.
 
§ 3. Karty ewidencyjne nieruchomości określonych w § 1 wyłącza się z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ostróda i przechowuje się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Ostróda.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 12.09.2016 r.
Osoba przekazująca: Magdalena Kamińska

Sporządził/a: Magdalena Kamińska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.09.2016, ostatnia aktualizacja: 12.09.2016, odsłon: 762


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15218961
odsłon strony

Aktualnie mamy
82 gości