Zarządzenie Nr 126 a/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 31 sierpnia 2018 r.
 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ewidencji środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Szkolna Akademia Przyszłości” – rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach          I - III
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ewidencji środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach działania "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”, na realizację projektu pn. „Szkolona Akademia Przyszłości”- rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I - III:
 
1) do realizacji projektu należy przyjąć ogólne zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ostróda, określone zarządzeniem Nr 199/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2015 r., z tym że w zakresie planu kont:
- koszty bezpośrednie oznacza się cyfrą 1 i klasyfikacją budżetową
- koszty pośrednie oznacza się cyfrą 2 i klasyfikacją budżetową;
 
2) okres realizacji projektu:
- rzeczowy od dnia 01.09.2018 r. do dnia 31.07.2021 r.,
- finansowy od dnia 01.09.2018 r. do dnia 31.07.2021r.,
 
3) projekt należy zakwalifikować zgodnie z klasyfikacją budżetową do:
 
- działu 801 - Oświata i wychowanie,
- rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe.
 
4)  za wdrożenie, realizację i osiągnięcie wskaźników rezultatów projektu odpowiedzialny będzie, powołany zarządzeniem Wójta, Zespół Zarządzający, na którego czele będzie stał Koordynator Projektu;
 
5) do realizacji projektu należy wyodrębnić oddzielne konto bankowe, oddzielne stanowisko rachunkowe i odrębny zbiór dowodów księgowych;
 
6) podstawą dokonywania wydatków na realizację projektu będzie przyjęcie zadania           w budżecie gminy na lata 2018 - 2021, płatności należy dokonywać w formie bezgotówkowej za pomocą systemu elektronicznego, potwierdzeniem dokonania przelewu (zapłaty) będzie wyciąg bankowy;
 
7) dowody księgowe dotyczące realizacji projektu należy opisać tak, aby był uwidoczniony związek z projektem, opis dowodu powinien zawierać co najmniej:
 
a)  numer umowy o dofinansowanie,
b)  informacje, że projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,
c)  nazwę zadania, w ramach którego wydatek jest ponoszony,
d)  kwotę kwalifikowalną zadania,
e) informację o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej oraz jeżeli dokument dotyczy zamówienia publicznego, również odniesienie do ustawy PZP;
 
8) osobą odpowiedzialną za prawidłowy opis dowodów księgowych i ich kontrolę merytoryczną będzie Koordynator Projektu;
 
9) osobą odpowiedzialną za sprawdzenie dowodu księgowego pod względem formalno-rachunkowym będzie pracownik referatu finansowego;
 
10)  każdy dokument finansowy powinien być zadekretowany, podpisany przez Skarbnika lub Zastępcę Skarbnika i zatwierdzony do zapłaty przez Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy, według przyjętego szablonu stosowanego w Urzędzie Gminy;
 
11) osobą odpowiedzialną za prawidłowe ujęcie dowodów księgowych w księgach rachunkowych będzie Księgowa Projektu, a za sporządzenie wniosku o płatność Koordynator Projektu;
 
12) dowody księgowe należy przechowywać w odrębnym zbiorze w archiwum Urzędu Gminy przez okres..... lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, tj. do 31.12.2026 roku, osobą odpowiedzialną za przekazanie dokumentów do archiwum będzie Księgowa Projektu;
 
13) pozostałą dokumentację związaną z realizacją projektu należy przechowywać w oddzielnym zbiorze w archiwum Urzędu Gminy przez okres ........ lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, tj. do 31.12.2026 roku, osobą odpowiedzialną za przekazanie dokumentów do archiwum będzie Koordynator Projektu;
 
14) zakupione dobra ze środków finansowych z projektu będą podlegać ewidencji ilościowo- wartościowej oraz okresowej inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 
15) do obiegu dokumentów finansowo-księgowych dotyczących realizacji projektu będą miały zastosowanie zasady określone w rozdziale 9 zarządzenia Nr 199/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 17.09.2018
Osoba przekazująca: Anna Płecha

Sporządził/a: Anna Płecha
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 17.09.2018, ostatnia aktualizacja: 17.09.2018, odsłon: 288


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927088
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości