Zarządzenie Nr 125/2023
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 19 września 2023 r.
 
w sprawie pierwokupu nieruchomości
 
Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu:
 
1) niezabudowanej części nieruchomości, o powierzchni 0,1203 ha, oznaczonej jako dz. ew. Nr 330/117, położonej w obrębie Kajkowo, objętej księgą wieczystą Nr EL1O/00048922/0;
 
2) udziału 1/49 części w prawie własności nieruchomości, o powierzchni 1,0394 ha, oznaczonej jako dz. ew. Nr 330/95, położonej w obrębie Kajkowo, objętej księgą wieczystą Nr EL1O/00055610/2.
 
    2. Warunki zbycia przedmiotowych nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 19 września 2023 r. Rep. „A” 6066/2023 przez Notariusza Anitę Maciejewską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Ostródzie przy ulicy Jana III Sobieskiego Nr 7.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Data przekazania do publikacji: 20.09.2023
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 20.09.2023, ostatnia aktualizacja: 20.09.2023, odsłon: 56


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569166
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości