Zarządzenie Nr 124/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
 
w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Postanawia oddać w użyczenie na czas jednego roku od dnia 1 września 2017 r., na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie:
 
  1) nieruchomość gruntową, położoną w obrębie 8 Miasto Ostróda, zabudowaną budynkiem o funkcji użytkowej (szkoły) oraz budynkiem gospodarczym, oznaczoną jako działka ew. Nr 6, o pow. 0,3238 ha – z wyłączeniem lokalu mieszkalnego, o pow. Użytkowej 101,49 m2, znajdującego się na poddaszu w budynku szkoły;
 
  2) nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie 8 Miasto Ostróda, oznaczoną jako działka ew. Nr 5/1, o pow. 0,0556 ha i działka ew. Nr 7/1, o pow. 0,0867 ha,
 
     w celu realizacji zadań statutowych stowarzyszenia, tj. działania na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 31.08.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka
 

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 31.08.2017, ostatnia aktualizacja: 31.08.2017, odsłon: 504


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215528
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości