Zarządzenie Nr 123/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
 
w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z sal gimnastycznych oraz dydaktycznych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostróda
 
     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr XXXIII/243/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Korzystanie z sal gimnastycznych oraz dydaktycznych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostróda, z zastrzeżeniem par. 7, jest odpłatne.
 
     § 2. Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę zegarową wynajęcia sali gimnastycznej oraz 45 minut wynajęcia sali dydaktycznej.
 
     § 3. Grupa zorganizowana znajduje się w sali gimnastycznej w obecności osoby upoważnionej przez dyrektora szkoły.
 
     § 4. 1. Wysokość opłaty wymienionej w § 2 ustala się w następującej wysokości:
 
miejscowość
sala gimnastyczna
60 min.
sala dydaktyczna
45 min.
Brzydowo
20,00 zł
17,00 zł
Durąg
20,00 zł
17,00 zł
Lipowo
20,00 zł
17,00 zł
Samborowo
25,00 zł
17,00 zł
Szyldak
20,00 zł
17,00 zł
Tyrowo
20,00 zł
17,00 zł
Zwierzewo
20,00 zł
17,00 zł
 
 
     2. Do każdej opłaty dolicza się podatek VAT.
 
     § 5. Odpłatność za sale pobierają dyrektorzy i uzyskaną kwotę przekazują na konto Urzędu Gminy.
 
     § 6. Zasady korzystania z sal określają ich wewnętrzne regulaminy.
 
     § 7. Młodzież za szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz studenci studiów dziennych z terenu Gminy Ostróda są zwolnieni z opłat.
 
     § 8. Traci moc zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Ostróda z dnia 02 marca 2011 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z sal gimnastycznych przy placówkach oświatowych.
 
     § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 04.09.2017r.
Osoba przekazująca: Ewa Malinowska

Sporządził/a: Ewa Malinowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 04.09.2017, ostatnia aktualizacja: 12.09.2017, odsłon: 812


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15213735
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości