Zarządzenie Nr 123/10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 25 października 2010r.

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Ostróda za III kwartał 2010r.

 

      Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych / Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm./ zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Ostróda za III kwartał 2010 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, poprzez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

      § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Ostróda.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Załącznik do

Zarządzenia nr 123/10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 25.10.2010r.

 

1. Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Ostróda za III kwartał 2010 roku.

 

L.p.

Treść

Plan w zł.

Wykonanie w zł.

% wykonania

1.

Dochody

51.897.088,22

36.188.547.96

69,74

2.

Wydatki

57.160.199,22

33.187.413,99

58,06

2.1.

Wydatki bieżące

38.407.229,22

28.569.678,25

74,39

2.2.

Wydatki majątkowe

18.752.970,00

4.617.735,74

24,63

3

Deficyt/nadwyżka

-5.263.111,00

3.001.133,97

-

4.

Przychody

6.499.776,00

1.759.791,83

27,08

5

Rozchody

1.236.665,00

918.049,99

74,24

 

2. W III kwartale 2010 roku wystąpiły umorzenia niepodatkowych należności budżetowych w kwotach 7.614,00 zł.

Sporządził/a: Maria Andrychowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 03.11.2010, ostatnia aktualizacja: 03.11.2010, odsłon: 791


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238540
odsłon strony

Aktualnie mamy
42 gości