Zarządzenie Nr 121/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 13 sierpnia 2018 r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości
 
    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 1 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r. poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Nabywa się w drodze nieodpłatnego przekazania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy Olsztyn na rzecz Gminy Ostróda nieruchomość gruntową położoną w obrębie Turznica, oznaczoną jako działka ewidencyjna Nr 126/4, o powierzchni 0,1800 ha.
 
    § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

  

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 13.08.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 14.08.2018, ostatnia aktualizacja: 14.08.2018, odsłon: 282


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11928714
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości