ZARZĄDZENIE Nr 121/2013

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 25 października 2013 r.

 

w sprawie udzielenia Kierownikowi Działu Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

 

      Na podstawie art. 8a, 8b, 8c, 8d oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
      § 1. Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie upoważniam Panią Annę Zgrzebską - Kierownika Działu Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie – do:
 
   1) podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji;
 
   2) przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy;
 
   3) przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia i przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz do odebrania od niego oświadczenia majątkowego – po otrzymaniu wniosku polskiego organu centralnego działającego na podstawie art.51 ust.2 lit. c oraz art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz. Urz. UE L 7 z 10.01.2009, str.1);
 
   4) prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
 
      § 2. Udzielone upoważnienie dotyczy okresów nieobecności w pracy Pani Danuty Niemanowskiej – Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie
 
      § 3. Traci moc Zarządzenie Nr 65/08 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16.09.2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
 
      § 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.
 
 
 

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 25.10.2013r.

Osoba przekazująca: Danuta Niemanowska

 

 

Sporządził/a: Danuta Niemanowska
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.10.2013, ostatnia aktualizacja: 28.10.2013, odsłon: 1 028


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569073
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości