Zarządzenie Nr 1/2023
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 2 stycznia 2023 r.
 
w sprawie podjęcia działań w celu realizacji obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej
 
 
     Na postawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127, z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. W celu realizacji obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy, zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Ostróda do działań i zachowań służących zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej.
 
     § 2. Do obowiązkowych działań i zachowań, o których mowa w § 1, należy w szczególności zaliczyć:
 
  1) wykorzystywanie w możliwie największym stopniu naturalnego oświetlenia słonecznego;
 
  2) wyłączanie światła w chwili opuszczania pomieszczeń (jeśli byłyby puste);
 
  3) gotowanie w czajnikach elektrycznych wyłącznie odpowiedniej do potrzeb ilości wody;
 
  4) wyłączanie urządzeń na czas przebywania pracowników poza terenem Urzędu (wyjścia służbowe lub prywatne) oraz bezwzględnie po godzinach pracy;
 
  5) ustawianie w sprzęcie komputerowym trybu oszczędzania energii;
 
  6) niezostawianie urządzeń w stanie spoczynku lub czuwania (kopiarki, drukarki);
 
  7) niestosownie zimą elektrycznych urządzeń grzewczych oraz latem elektrycznych urządzeń chłodzących – bez zgody kierownika Urzędu.
 
     § 3.  Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ostróda, Kierownikom Referatów Urzędu Gminy oraz samodzielnym stanowiskom.
 
    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 02.01.2023
Osoba przekazująca: Beata Czerkas

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 02.01.2023, ostatnia aktualizacja: 02.01.2023, odsłon: 129


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569261
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości