Zarządzenie Nr 1/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 4 stycznia 2022 r.
 
w sprawie zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne
 
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn zm.) art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 uchwały Nr XI/115/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 września 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz z 2019 r. poz. 4968) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę ewidencyjną nr 194/1 o powierzchni 0,0786 ha, położoną w obrębie Rudno, stanowiącą zgodnie z KW EL1O/00044878/8 własność Gminy Ostróda.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 05.01.2022
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 05.01.2022, ostatnia aktualizacja: 05.01.2022, odsłon: 215


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16679898
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości