Zarządzenie Nr 120/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

w sprawie zbycia działki stanowiącej własność Gminy Ostróda w drodze zamiany
 
    Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Przeznacza się do zbycia w drodze zamiany działkę ewidencyjną Nr 141/2 o powierzchni 0,1900 ha, położoną w obrębie Grabin, stanowiącą zgodnie z KW EL1O/00000934/9, własność Gminy Ostróda na działki ewidencyjne położone w obrębie Grabin, oznaczone jako Nr 62/1 o powierzchni 0,3535 ha i Nr 63/5 o powierzchni 0,0047 ha.
 
    § 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 13.08.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 14.08.2018, ostatnia aktualizacja: 14.08.2018, odsłon: 284


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11937552
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości