Zarządzenie Nr 120/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 30 września 2014r.
 
w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
 
  Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
  § 1. Powołuje się Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną, zwaną dalej Komisją, która stanowi organ doradczy Wójta Gminy Ostróda w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego w składzie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
  § 2. Organizację i tryb działania Komisji określa Regulamin Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
  § 3. 1. Działalność Komisji jest finansowana z budżetu gminy Ostróda.
 
2. Zasady wynagradzania za udział w pracach Komisji określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
                                                                                     
  § 4. Traci moc zarządzenie Nr 141/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 03 grudnia 2013r. w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
 
  § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 30.09.2014r.
Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska
 
 
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 120/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 30 września 2014r.
 
Skład Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej:
 
  1. Kazimierz Burzyński - Przewodniczący Komisji - uprawnienia urbanistyczne nr 412/88, członek POIU w Gdańsku nr G-124/2002;
 
  1.  Izabela Ossowska Rożen - Zastępca Przewodniczącego Komisji - uprawnienia urbanistyczne nr 1088/90, członek POIU w Gdańsku nr G-013/2002;
 
  1.  Artur Lewartowski - Członek Komisji – inż. urbanistyki i gospodarki przestrzennej, Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  1.  Ewelina Ignaczewska - Członek Komisji - Inspektor Urzędu Gminy Ostróda.
 
Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 120/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 30 września 2014r.
 
REGULAMIN GMINNEJ KOMISJI URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEJ
 
§ 1.
 
Regulamin Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zwanej dalej Komisją.
 
§ 2.
 
1. Komisja jest organem doradczym Wójta Gminy Ostróda w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.
 
2. Nadzór nad pracami Komisji sprawuje Wójt Gminy Ostróda.
 
3. Do zadań Komisji należy, w zależności od potrzeb, rozpatrywanie spraw związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.), przepisów szczególnych oraz przedstawianych przez Wójta Gminy Ostróda, w szczególności:
 
  1. wyrażanie opinii w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki i architektury o istotnym znaczeniu dla Gminy,
 
  1. opiniowanie analiz, prognoz, koncepcji i innych opracowań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki i architektury, dotyczących zamierzeń inwestycyjnych o istotnym znaczeniu dla Gminy, w tym opiniowanie wniosków w sprawach warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - na wniosek Wójta Gminy Ostróda,
 
  1. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy bądź projektów ich zmiany,
 
  1. opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy bądź projektów zmian do niego,
 
  1. opiniowanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocen postępów w opracowywaniu planów miejscowych i wieloletnich programów sporządzania planów.
 
§ 3.
 
1. Wójt Gminy Ostróda powołuje i odwołuje Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji.
 
2. Odwołanie osoby wchodzącej w skład Komisji może nastąpić na wniosek zainteresowanego, strony rekomendującej samorządu zawodowego i stowarzyszenia branżowego lub - w przypadku pracowników Urzędu Gminy Ostróda – z urzędu.
 
3. Zmiana składu osobowego Komisji następuje zarządzeniem Wójta Gminy Ostróda.
 
4. Na posiedzenia Komisji mogą być zapraszani pracownicy Urzędu Gminy Ostróda nie będący członkami Komisji, przedstawiciele innych organów i instytucji, a także środków masowego przekazu.
 
5. W posiedzeniach Komisji, w zależności od potrzeb, biorą udział autorzy opracowań, rozpatrywanych na posiedzeniu.
 
6. Wyłączeniu z prac Komisji, na czas rozpatrywania sprawy, podlega osoba będąca autorem opracowania, którego posiedzenie dotyczy. Osoba ta nie bierze udziału w głosowaniu nad opinią Komisji.
 
7. Komisja odbywa posiedzenia oraz dokonuje wizji w terenie, w co najmniej trzyosobowym składzie, zawsze w obecności Przewodniczącego Komisji lub Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
 
8. W przypadku braku kworum określonego w ust. 7 wyznacza się nowy termin posiedzenia Komisji lub dokonania wizji w terenie.
 
§ 4.
 
1. Przewodniczący Komisji kieruje całokształtem prac Komisji, w tym:
 
1) zwołuje posiedzenia Komisji, określając termin, miejsce i porządek posiedzenia,
 
2) przygotowuje materiały na posiedzenia Komisji,
 
3) ustala, w razie potrzeby, stosowny do omawianego tematu skład osób o wykształceniu i przygotowaniu fachowym (ekspertów/specjalistów), podlegających zaproszeniu na posiedzenie Komisji,
 
4) decyduje o potrzebie wizji w terenie oraz ustala jej ewentualny termin i miejsce,
 
5) prowadzi posiedzenia Komisji,
 
6) nadzoruje prowadzenie dokumentacji prac Komisji oraz dba o właściwy obieg dokumentów.
 
2. W razie nieobecności Przewodniczącego Komisji czynności, o których mowa w ust. 1 wykonuje Zastępca Przewodniczącego Komisji.
 
§ 5.
 
1. Posiedzenia Komisji zwoływane są stosownie do potrzeb.
 
2. O terminie, miejscu i porządku posiedzenia Komisji zawiadamia się jej członków oraz osoby zaproszone, na co najmniej 7 dni przed terminem. W zawiadomieniu podaje się termin i miejsce udostępnienia uczestnikom posiedzenia Komisji materiałów będących przedmiotem rozpoznania na posiedzeniu.
 
3. Przy braku możliwości odbycia posiedzenia Komisji w wyznaczonym terminie, wyznacza się nowy termin posiedzenia  w trybie określonym w ust. 2
 
4. Posiedzenia Komisji odbywają się po godzinach pracy Urzędu Gminy Ostróda, tj. po godz. 15.30.
 
5. Posiedzenia są protokołowane. Protokolantem jest osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Komisji lub w razie  nieobecności Przewodniczącego – jego Zastępcę. 
 
6. Protokół powinien zawierać opinię Komisji, która określa stanowisko Komisji w odniesieniu do rozpatrywanej sprawy.
 
7. W przypadku, gdy Komisja na posiedzeniu rozpatruje więcej niż jedno opracowanie, protokół sporządza się dla każdego opracowania oddzielnie.
 
8. Komisja wyraża opinię w sprawie rozpatrywanych opracowań w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Komisji, a w przypadku jego nieobecności lub zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 6 głos Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
 
9. Protokół z posiedzenia Komisji podpisują wszystkie uczestniczące w nim osoby, wchodzące w skład Komisji.
 
10. Do protokołu dołącza się koreferat lub ekspertyzę, jeżeli została opracowana.
 
§ 6.
 
Wszystkie wątpliwości wynikłe w trakcie działalności Komisji rozstrzyga Przewodniczący Komisji w porozumieniu z Wójtem Gminy Ostróda.
Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 120/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 30 września 2014r.
 
ZASADY WYNAGRADZANIA ZA UDZIAŁ W PRACACH GMINNEJ KOMISJI
URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ
 
§ 1. Za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, zwanej dalej Komisją, przysługuje wynagrodzenie na zasadach przewidzianych w niniejszym Załączniku.
 
§ 2. 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 przysługuje za udział w posiedzeniach Komisji, w tym sporządzenie opinii dotyczących analizowanych opracowań planistycznych wg następujących stawek:
          
1) Przewodniczący Komisji w odniesieniu do rozpatrywanej sprawy otrzymuje kwotę:
- za opinię dotyczącą obszaru o powierzchni do 10 ha - 500 zł brutto,
- za opinię dotyczącą obszaru o powierzchni od 10 ha do 50 ha - 600 zł brutto,
- za opinię dotyczącą obszaru o powierzchni powyżej 50 ha - 900 zł brutto.
 
2) pozostali członkowie Komisji w odniesieniu do rozpatrywanej sprawy otrzymują kwotę:
- za opinię dotyczącą obszaru o powierzchni do 10 ha - 350 zł brutto,
- za opinię dotyczącą obszaru o powierzchni od 10 ha do 50 ha - 450 zł brutto,
- za opinię dotyczącą obszaru o powierzchni powyżej 50 ha - 650 zł brutto.
 
3) za sporządzenie projektów opinii i referatów dotyczących analizowanych opracowań planistycznych przez osoby nie będące członkami Komisji ustala się stawkę wynikającą z czasochłonności opracowań, która wynosi 1% aktualnej średniej krajowej płacy brutto za godzinę sporządzania opracowania. Negocjacji podlega czasochłonność przygotowania projektów opinii i referatów.
 
      2. Stawki określone w ust. 1 obejmują wszystkie koszty uczestnictwa w pracach Komisji, w tym koszty dojazdu oraz należne podatki.
 
 
 
 

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.09.2014, ostatnia aktualizacja: 30.09.2014, odsłon: 934


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622584
odsłon strony

Aktualnie mamy
8 gości