Zarządzenie Nr 119/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 23 sierpnia 2017r.
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie
zadania pod nazwą: ,,Przebudowa dróg gminnych wraz ze skrzyżowaniem
z drogą krajową Nr 16 w km 97+031 w m. Tyrowo gm. Ostróda”
 
 
     Na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z pózn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Przebudowa dróg gminnych wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową Nr 16 w km 97+031 w m. Tyrowo gm. Ostróda”  powołuje się komisję przetargową w składzie:
 
  1) Przewodniczący – Cezary Wawrzyński;
 
  2) Członek – Zbigniew Tomczyk;
 
  3) Członek – Marek Wydrzyński;
 
  4) Członek – Danuta Kucharczuk;
 
  5) Sekretarz - Magdalena Wajdyk.
 
     § 2. Regulamin pracy komisji przetargowej określa załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
     § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
     § 4. Traci moc Zarządzenie nr 109/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 7 sierpnia 2017r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: ,,Przebudowa dróg gminnych wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową Nr 16 w km 97+031 w m. Tyrowo gm. Ostróda”.
 
     § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 24.08.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk
 

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.08.2017, ostatnia aktualizacja: 24.08.2017, odsłon: 467


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215853
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości