Zarządzenie Nr 119/10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 18 października 2010 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr50 poz. 398 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

 

§1. W zarządzeniu Nr 38/10 Wójta Gminy Ostróda z dnia 06 kwietnia 2010 w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ostróda wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     W § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

 

„1. Dodatek funkcyjny przysługuje Sekretarzowi, Z-cy Skarbnika, Głównemu Specjaliście, Geodecie Gminnemu, Radcy Prawnemu oraz pracownikom zatrudnionym na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem liczącym co najmniej 2 osoby.

2. Wysokość dodatku z wyłączeniem Sekretarza, Z-cy Skarbnika, Głównego Specjalisty, Geodety Gminnego oraz Radcy Prawnego uzależniona jest od wielkości zespołu

 i różnorodności zadań realizowanych przez osobę na stanowisku związanym

 z kierowaniem zespołem osób.”

 

2)     w załączniku Nr 1 do regulaminu dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

 

Lp.

Stanowisko

Wynagrodzenie zasadnicze

Dodatek funkcyjny

Wymagania kwalifikacyjne

Wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

Staż pracy w latach

19.

Radca Prawny

 XIII

do 120

Według odrębnych przepisów

 

 

 

3)w załączniku Nr 3 do regulaminu w tabeli „Wysokość dodatków funkcyjnych na poszczególnych stanowiskach dodaje się pozycję :

 

Stanowisko

Wysokość dodatku funkcyjnego procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego

 

 

Radca Prawny

 

 

 

 

 

 do 120

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania do wiadomości pracowników.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.10.2010, ostatnia aktualizacja: 25.10.2010, odsłon: 835


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214903
odsłon strony

Aktualnie mamy
46 gości