Zarządzenie Nr 118/2020
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 2 września 2020 r.
 
w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa sołectwa Zajączki
 
    Na podstawie § 29 ust.1 pkt 1 i ust. 2 w zw. z § 28 ust. 1 i ust. 3 statutu sołectwa Zajączki, stanowiącego załącznik Nr 38 do uchwały Nr LVI/352/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany nazwy sołectwa oraz nadania statutów sołectwom Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 3393 z późn. zm.); Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. 1. Zarządza się na dzień 8 września 2020 r., godz. 1800 wybory przedterminowe sołtysa sołectwa Zajączki w związku ze złożoną pisemną rezygnacją z pełnionej funkcji sołtysa.
 
    2. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyboru sołtysa zostanie podane do wiadomości mieszkańców sołectwa Zajączki w sposób w sołectwie zwyczajowo przyjęty.
 
   § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Ostróda.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 02.09.2020
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 02.09.2020, ostatnia aktualizacja: 02.09.2020, odsłon: 357


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100716
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości