Zarządzenie Nr 118 /2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 24 czerwca 2022r.
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: ,,Dowożenie uczniów z terenu Gminy Ostróda do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023”
 
 
Na podstawie art.53 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129z. pózn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie ,, Dowożenie uczniów z terenu Gminy Ostróda do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023” powołuje się komisję przetargową w składzie:
 
1) Przewodniczący – Ewa Malinowska;
2) z-ca przewodniczącego – Grzegorz Kastrau ;
3) Członek – Elżbieta Koziej;
4) Członek – Monika Klimowska;
5) Sekretarz – Magdalena Wajdyk.
 
§2. Regulamin pracy komisji przetargowej określa załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy Ostróda zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych, wprowadzonego zarządzeniem Nr 34/2021 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych.
 
§ 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
    
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Data przekazania do publikacji: 29.06.2022
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 29.06.2022, ostatnia aktualizacja: 29.06.2022, odsłon: 77


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14827582
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości