Zarządzenie Nr 116/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 19 listopada 2007r.

 

dotyczące przeprowadzenia szkolenia pracowników Urzędu Gminy Ostróda.

 

Na podstawie § 16 ust 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 73/07 Wójta Gminy Ostróda z dnia 6 sierpnia 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda - zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Mając na uwadze stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Gminy oraz konieczność świadomego przestrzegania i ciągłego doskonalenia zasad wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001 zobowiązuję kierowników referatu do przeprowadzenia szkolenia podległym im pracowników w zakresie przypomnienia najważniejszych zasad pracy administracyjnej oraz bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa w tym zakresie zawartych w: KPA, Regulaminie Organizacyjnym, Regulaminie Pracy, procedurach operacyjnych ISO, Zarządzeniu Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 października 2006r. w sprawie ustalenia wewnętrznych zasad gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy Ostróda oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych.

 

§ 2. Cykl szkoleń rozpocznie się w dniu 22 listopada 2007r. o godz. 10 00 spotkaniem kierowników referatów i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach. Szczegółowy zakres szkoleń ich przebieg i prowadzenie oraz sprawozdawczość prowadzi i ustala Sekretarz Gminy.

 

§ 3. Szkolenia muszą być przeprowadzone do końca listopada br.

 

§ 4. Pracownicy referatów będą szkoleni przez poszczególnych kierowników. Pracownicy zatrudnieni: na samodzielnych stanowiskach, w ramach prac interwenycyjnych i robót publicznych oraz stażyści będą szkoleni przez kierownika ref. organizacyjnego.

 

§ 5. Z przeprowadzonych szkoleń zostanie sporządzony protokół wraz z listą obecności.

 

§ 6. Dokumenty potwierdzające udział w szkoleniu podlegają rejestracji w aktach osobowych.

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.11.2007, ostatnia aktualizacja: 21.11.2007, odsłon: 926


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563440
odsłon strony

Aktualnie mamy
43 gości