Zarządzenie Nr 115a/2012

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 31 października 2012r.

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Ostróda za III kwartał 2012r.

 

      Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych / Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm./ zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Ostróda za III kwartał 2012 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, poprzez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

      § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Ostróda.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas 

 

Załącznik do

Zarządzenia nr 115a/12

Wójta Gminy Ostróda

z dnia. 31.10.2012r.

 

1. Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Ostróda za III kwartał 2012 roku.

 

L.p.

Treść

Plan w zł.

Wykonanie w zł.

% wykonania

1.

Dochody

52.176.199,11

36.724.127,13

70,38

2.

Wydatki

53.545.161,11

35.399.842,69

66,11

2.1.

Wydatki bieżące

42.552.689,12

31.881.677,53

74,92

2.2.

Wydatki majątkowe

10.992.471,99

3.518.165,16

32,01

3

Deficyt/nadwyżka

-1.368.962,00

1.324.284,44

 

4.

Przychody

3.679.168,00

2.501.502,73

67,99

5

Rozchody

2.310.206,00

1.863.530,83

80,67

 

2. Za III kwartały w 2012 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 17.736,49zł.

Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.11.2012, ostatnia aktualizacja: 12.11.2012, odsłon: 812


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569149
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości