Zarządzenie Nr 114/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 8 sierpnia 2018 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminów Organizacyjnych Referatów i równorzędnych im komórek organizacyjnych
 
    Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz § 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 72/2018 Wójta Gminy Ostróda z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda; Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. W dokumencie o nazwie „Regulaminy Organizacyjne Referatów i równorzędnych im komórek organizacyjnych”, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 73/2018 Wójta Gminy Ostróda z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów Organizacyjnych Referatów i równorzędnych im komórek organizacyjnych, wprowadza się następujące zmiany:
 
    - § 8 otrzymuje brzmienie:
  „§ 8. Regulamin Organizacyjny Radcy Prawnego (RP).
 
    1. W Komórce Organizacyjnej tworzy się następujące stanowiska pracy, podległe bezpośrednio Wójtowi:
 
Lp.
Nazwa stanowiska
Symbol
1
Radca Prawny
RP1
2
Radca Prawny
RP2
 
    2. Szczegółowe zakresy zadań, czynności, obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników określa odrębny dokument o nazwie „zakres czynności”.”.
 
    § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ostróda.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 08.08.2018
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 08.08.2018, ostatnia aktualizacja: 08.08.2018, odsłon: 326


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907247
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości