Zarządzenie Nr 114/03

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 27 listopada 2003r.

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na dostawę węgla do kotłowni w budynkach komunalnych w Wałdowie 6, Kajkowie ul. Słoneczna 6, Pietrzwałdzie 7a

Na podstawie art.20a ust.1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych oraz § 1 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz.U.Nr 82 poz.743) zarządzam co następuje:

§ 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wywóz nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych z terenu gminy Ostróda powołuję komisję przetargową w składzie:

1. Przewodniczący - Andrzej Pęziński;

2. Zastępca przewodniczącego - Jan Brzozowski;

3. Sekretarz - Krzysztof Ruczyński;

4. Członek - Danuta Kucharczuk.

§ 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Na podstawie art. 109 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2000r. Nr 46,poz.543 z późn.zm/ Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu nie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka Nr 7/3 pow. 585 m2, położona w obrębie Mała Ruś, miejscowości Ruś Mała - na warunkach określonych w warunkowej umowie sprzedaży z dnia 24 listopada 2003r. Rep.”A” Nr 6677 /2003 r. zawartej w Kancelarii Notarialnej w Iławie - Notariusz Katarzyna Skrzeczkowska. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 13.12.2003, ostatnia aktualizacja: 13.12.2003, odsłon: 921


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16055468
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości