Zarządzenie Nr 114 /2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia  20 czerwca 2022r.
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: "Wykonanie otworów eksploatacyjnych nr 1 i 2 na działce nr 7/32 obręb Górka z utworów czwartorzędowych dla potrzeb budowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Górka
 
       
     Na podstawie art.53 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z. pózn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
 § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  zadanie ,,Wykonanie otworów eksploatacyjnych nr 1 i 2 na działce nr 7/32 obręb Górka z utworów czwartorzędowych dla potrzeb budowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Górkapowołuje się komisję przetargową  w składzie:
 
     1) Przewodniczący – Jan Brzozowski;
     2) z-ca przewodniczącego  – Grzegorz Kastrau ;
     3) Członek –  Roman Szewczyk;
     4) Członek – Monika Klimowska;
     5) Sekretarz – Piotr Rećko.
   §2. Regulamin pracy komisji przetargowej określa załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy Ostróda zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych, wprowadzonego zarządzeniem Nr 34/2021 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2021 r. w  sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych.
 
§ 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
    
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 20.06.2022
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk

 

data publikacji: 20.06.2022, ostatnia aktualizacja: 20.06.2022, odsłon: 72


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14827455
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości