Zarządzenie Nr 113/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 14 sierpnia 2017 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego
 
     Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 3 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. W zarządzeniu Nr 75/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego, § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Kajkowo, oznaczoną jako dz. ew. nr 142/40, o pow. 0,0598 ha”.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 14.08.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.08.2017, ostatnia aktualizacja: 16.08.2017, odsłon: 548


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214331
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości