Zarządzenie Nr 113/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 12 września 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.
 
   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 45 ust 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
   § 1. W zarządzeniu Nr 5/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie w § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
 
„3. W przypadku zmniejszenia wysokości dotacji w trakcie roku, raty miesięczne przekazywane będą w kwocie równej ilorazowi niewykorzystanego limitu dotacji oraz liczby pełnych miesięcy pozostałych do końca roku kalendarzowego.”
 
   § 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 15.09.2014r.
Osoba przekazująca: Monika Klimowska

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 15.09.2014, ostatnia aktualizacja: 15.09.2014, odsłon: 763


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15822569
odsłon strony

Aktualnie mamy
96 gości