Zarządzenie Nr 112/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 3 sierpnia 2016 r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości
 
     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 2 pkt 1 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r. poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Nabyć w drodze nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Ostróda nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 96/12 o pow. 0,0654 ha, położoną w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 03.08.2016r.
Osoba przekazująca: Artur Lewartowski

Sporządził/a: Artur Lewartowski
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.08.2016, ostatnia aktualizacja: 03.08.2016, odsłon: 783


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16057837
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości