ZARZĄDZENIE Nr 11/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 12 lutego 2018 r.
 
w sprawie zbycia działek ewidencyjnych stanowiących mienie komunalne
 
     Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 3 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Przeznacza się do sprzedaży działki ewidencyjne położone w obrębie Samborowo, stanowiące zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00014245/3, własność Gminy Ostróda, oznaczone w ewidencji gruntów numerem:

1) 676/56 o pow. 0,1348 ha,
 
  2) 676/58 o pow. 0,1449 ha,
 
  3) 676/60 o pow. 0,1340 ha,
 
  4) 676/62 o pow. 0,1455 ha.
 
     § 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 12.02.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 12.02.2018, ostatnia aktualizacja: 12.02.2018, odsłon: 335


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907147
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości