Zarządzenie Nr 11/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 25 stycznia 2016r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości
 
    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 1 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r. poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Nabyć w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U.  Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Reszki, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka Nr 230 o pow. 1,79 ha.
 
    § 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 25.01.2016r.
Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska
 

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.01.2016, ostatnia aktualizacja: 25.01.2016, odsłon: 704


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215601
odsłon strony

Aktualnie mamy
46 gości