Zarządzenie Nr 11/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 20 stycznia 2014 r.
 
w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Ostróda dla Gminnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego
w Samborowie.
 
     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) oraz art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1.  Ustala się zasady i tryb przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Ostróda dla Gminnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Samborowie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
 
     § 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 
     § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Samborowie oraz Skarbnikowi Gminy Ostróda.
 
     § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 11/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 20 stycznia 2014 r.
 
ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA, PRZEKAZYWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ Z BUDŻETU GMINY OSTRÓDA DLA GMINNEGO CENTRUM KULTURALNO – BIBLIOTECZNEGO W SAMBOROWIE
 
Dział I
Zasady i tryb przyznawania dotacji
 
     § 1. 1. W budżecie Gminy Ostróda, zwanej dalej Gminą, planowana jest dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Samborowie, zwanego dalej Centrum, dla którego Gmina pełni funkcję organizatora.
 
     2. Dotacja podmiotowa, o której mowa w ust. 1  jest przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, w których prowadzona jest działalność Centrum.
 
     § 2. 1. Dyrektor Centrum przedkłada Wójtowi Gminy w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy założenia do projektu planu finansowego wraz z objaśnieniami.
 
     2. Dyrektor Centrum przedkłada także wykaz zadań przewidzianych do realizacji w ramach dotacji z budżetu Gminy.
 
     3. Wójt Gminy ma prawo żądać od Dyrektora Centrum w wyznaczonym terminie uzupełnienia przedłożonych objaśnień oraz złożenia dodatkowych informacji dotyczących założeń do projektu planu finansowego.
 
     4. Wójt Gminy po dokonaniu weryfikacji i oceny przedłożonych założeń do projektu planu finansowego opracowuje projekt budżetu Gminy w części dotyczącej kwot dotacji podmiotowej dla Centrum.
 
     5. Wysokość dotacji dla Centrum ustalana jest w oparciu o złożone przez Dyrektora Centrum założenia do projektu planu finansowego na rok budżetowy, po uwzględnieniu możliwości finansowych Gminy.
 
     6. W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej Radzie Gminy Wójt Gminy przekazuje Dyrektorowi Centrum informacje niezbędne do opracowania projektu planu finansowego.
 
     § 3. 1. Wysokość dotacji podmiotowej na dany rok budżetowy ustala Rada Gminy w uchwale budżetowej.
 
     2. W terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej Wójt Gminy przekazuje Dyrektorowi Centrum informacje o ostatecznej wysokości dotacji z budżetu Gminy.
 
     3. Centrum dostosowuje plan finansowy do ujętej w budżecie Gminy wysokości dotacji.
 
     § 4 1. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Centrum może w trakcie roku budżetowego wystąpić o zwiększenie ustalonej w budżecie dotacji.
 
  2. Wniosek,  o którym mowa w ust. 1 wraz z uzasadnieniem składany jest Wójtowi Gminy.
 
  3. Decyzję dotyczącą zmiany kwoty dotacji podejmuje Rada Gminy.
 
     § 5. Korekty planu finansowego Centrum mogą być dokonywane przez Dyrektora, pod warunkiem że nie spowodują zwiększenia wysokości dotacji z budżetu Gminy.
 
Dział II
Tryb przekazywania dotacji
 
     § 5. 1. Dotacja na działalność bieżącą przekazywana jest na rachunek bankowy Centrum w wysokości 1/12 dotacji rocznej ustalonej dla tej instytucji w budżecie Gminy, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
 
     2. W okresach zwiększonego tempa wykonania zadań bieżących Centrum powodującego wzrost jej wydatków - na uzasadniony wniosek Dyrektora – Wójt Gminy może zwiększyć miesięczną kwotę dotacji. Przekazanie dotacji w zwiększonej wysokości spowoduje zmniejszenie miesięcznych kwot dotacji przypadających do przekazania Centrum w okresie pozostającym do końca roku budżetowego.
 
Dział III
Zasady i tryb rozliczania dotacji
 
     § 6. Podstawą działalności Centrum oraz podstawą dokonywania wydatków jest plan finansowy Centrum, zatwierdzony przez Dyrektora.
 
     § 7. 1. Dotacja podmiotowa przekazana na rachunek bankowy Centrum podlega rozliczeniu.
 
     2. Termin przedłożenia rozliczenia dotacji za dany rok upływa 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym.
 
     3. Wprowadza się druk  „Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Ostróda za okres...................... 20.........roku” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszych Zasad.
 
     § 8. 1. Dyrektor Centrum obowiązany jest do sporządzania sprawozdań z wykorzystania środków dotacji w okresach: za I półrocze - do 15 lipca danego roku oraz sprawozdania rocznego -  do 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym.
 
     2. Sprawozdanie obejmuje dane dotyczące sposobu i zakresu realizacji zadań statutowych oraz dane odnoszące się do wykorzystania przekazanych środków finansowych, z wyodrębnieniem wydatków: na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki osobowe i pochodne od nich, zakup usług i dostaw, zużycie energii i materiałów, remonty oraz pozostałe wydatki.
   
     § 9. Gmina ma prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie wydatków sfinansowanych przez Centrum ze środków dotacji podmiotowej przekazanej z jej budżetu. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Centrum lub innym miejscu prowadzenia działalności statutowej.
 
Dział IV
Zasady dokonywania zwrotu dotacji
 
     § 10. 1. Niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi do budżetu Gminy w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym.
 
     2. Dotacja podmiotowa udzielona z budżetu Gminy, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi do budżetu Gminy wraz z odsetkami, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
 
Załącznik Nr 1
do Zasad i trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Ostróda dla Gminnego Centrum Kulturalno – Bibliotecznego
w Samborowie
 
ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ PRZYZNANEJ Z BUDŻETU GMINY OSTRÓDA
za okres.........................
 
Wyszczególnienie
zadania
 
Plan
Wykonanie
Środki wykorzystane z dotacji
Środki wykorzystane z dochodów własnych
uwagi
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razem
 
 
 
 
 
 
 
 
Dotacja planowana na ……… rok ………………….
 
Dotacja otrzymana do końca miesiąca ……… ………………….
 
Dotacja wykorzystana do końca miesiąca ………….. ..………………...
 
.........................., dnia…………………
 
................................................................
................................................................
Główny Księgowy
Dyrektor Gminnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Samborowie
 
 
Data przekazania do publikacji: 24.01.2014r.
Osoba przekazująca: Barbara Bigaj

Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.01.2014, ostatnia aktualizacja: 26.01.2014, odsłon: 904


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622640
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości