Zarządzenie Nr 11/2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 12 stycznia 2010r

 

zmieniające zarządzenie Nr 39/08 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 czerwca 2008r w sprawie: Ustalenia wewnętrznych zasad gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy w Ostródzie.

 

      Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29września 1994r o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223.) - zarządza się co następuje:

 

       § 1.Po załączniku nr 5 do części VI- Zasady ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków na realizację projektów ,programów dofinansowanych ze środków funduszy strukturalnych do załącznika do zarządzenia Wójta Gminy Ostróda nr 39/08 z dnia 18.06.2008r.

dodaje się załącznik nr 6, w brzmieniu:

 

Załącznik nr 6 do części VI- Zasady ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków na realizację projektów ,programów dofinansowanych ze środków funduszy strukturalnych do załącznika do zarządzenia Wójta Gminy Ostróda nr 39/08 z dnia 18.06.2008r.

 

 

Szczegółowe zasady ewidencji środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, :

 

Projekt nr 1. pn. „Urządzenie ogólnodostępnych plaż w miejscowościach Kątno, Stare Jabłonki gmina Ostróda.”

 

Projekt nr 2. pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowe”.

 

 

1. Do realizacji tych projektów przyjmuje się ogólne zasady gospodarki finansowej określonej   zarządzeniem nr 39/08 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18.06.2008r.

 oraz szczegółowo określone w niniejszym załączniku.

 

2.Okres realizacji ustalono na:

 1). Projekt nr 1

- rozpoczęcie realizacji - 23.01.2008r

- zakończenie rzeczowe realizacji projektu - 22.11.2009r

- zakończenie finansowe realizacji - 15.12.2009r

 

2). Projekt nr 2

- rozpoczęcie realizacji - 28.09.2008r

- zakończenie rzeczowe realizacji projektu - 15.12.2011r

- zakończenie finansowe realizacji - 30.12.2011r

 

3.Projekty zakwalifikowano zgodnie z klasyfikacją budżetową do:

 1). Projekt nr 1

- działu 926 - Kultura fizyczna i sport,

- rozdziału 92695 - pozostała działalność,

     

 2). Projekt nr 2

- działu 010- Rolnictwo i łowiectwo

 - rozdziału 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

 

4. Osobą odpowiedzialną za wdrożenie i realizację obydwu projektów jest

 Kierownik Referatu Inwestycyjnego, Rozwoju Lokalnego i Zamówień Publicznych

 - Pan Jan Brzozowski.

 

5.Podstawą dokonywania wydatków na realizację projektu jest przyjęcie zadania w budżecie gminy na 2010r. - Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/225/09

 z dnia 18. grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok

 oraz oddzielnego planu finansowego utworzonego do realizacji tych projektów.

 

6.W celu realizacji projektów :

1) Projekt Nr 1 - nie wyodrębniono oddzielnego konta bankowego,

 2) Projekt Nr 2 - wyodrębniono oddzielne konto bankowe

 

7.Do realizacji każdego projektu wyodrębnia się oddzielne stanowiska rachunkowe oraz wydziela się odrębny zbiór dowodów księgowych.

 

8.Dowody księgowe dotyczące realizacji projektów winny być prawidłowo opisane, tak aby był uwidoczniony związek z projektem. Opis dokumentu księgowego winien zawierać co najmniej:

a)nr umowy o dofinansowanie projektu,

b)informację, że projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

c)nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu, w ramach którego wydatek jest ponoszony,

d)kwotę kwalifikowaną,

 

9.Dokumenty księgowe winny zawierać informację o poprawności merytorycznej i formalno-     rachunkowej i być w zgodzie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

10.Osobą odpowiedzialną za prawidłowy opis dowodów księgowych i ich kontrolę merytoryczną jest Kierownik Referatu Inwestycyjnego, Rozwoju Lokalnego i Zamówień Publicznych - Jan Brzozowski.

 

11.Pracownik referatu finansowego Urzędu Gminy potwierdza zgodność formalno-rachunkową dokumentu księgowego

     

12.Każdy dokument finansowy winien być zatwierdzony do zapłaty przez Skarbnika lub Zastępcę Skarbnika i Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy według przyjętego szablonu stosowanego w Urzędzie Gminy.

 

13.Pracownicy Referatu Inwestycyjnego, Rozwoju Lokalnego i Zamówień Publicznych potwierdzają kwalifikowanie poniesionych wydatków, zestawiają dokumenty i składają wniosek o płatność.

 

14.Dowody księgowe winny być przechowywane w odrębnym zbiorze w archiwum Urzędu Gminy do dnia 31.12.2020 roku. Osobą odpowiedzialną za przekazanie dokumentów do archiwum jest pracownik referatu finansowego.

 

15.Pozostała dokumentacja związana z realizacją projektu winna być przechowywana w oddzielnym zbiorze w archiwum Urzędu gminy do dnia 31.12.2020 roku. Osobą odpowiedzialną za przekazanie dokumentów do archiwum jest pracownik Referatu Inwestycyjnego, Rozwoju Lokalnego i Zamówień Publicznych

 

 

16.Zakupione dobra ze środków finansowych projektów podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej prowadzonej przez Urząd Gminy oraz podlegają okresowej inwentaryzacji według zasad określonych przez Wójta Gminy.

 

17. Do obiegu dokumentów finansowo-księgowych dotyczących realizacji projektów stosuje się zasady określone w dziale VII załącznika da zarządzenia Nr 38/08 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18.06.2008r

 

       § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: magda Kowieska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.05.2010, ostatnia aktualizacja: 06.05.2010, odsłon: 758


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238599
odsłon strony

Aktualnie mamy
51 gości