Zarządzenie Nr 111/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 15 czerwca 2022 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminów Organizacyjnych Referatów i równorzędnych im komórek organizacyjnych
 
     Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 13 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 32/2022 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda; Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. W dokumencie o nazwie „Regulaminy Organizacyjne Referatów i równorzędnych im komórek organizacyjnych”, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 33/2022 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów Organizacyjnych Referatów i równorzędnych im komórek organizacyjnych, wprowadza się następujące zmiany:
- w § 1 ust. 3 dodaje się wiersz nr 6 tabeli w brzmieniu:
 
Lp.
 
Nazwa stanowiska
Symbol
6.
 
Stanowisko ds. Obsługi Kancelaryjnej – Biuro
Obsługi Interesanta
OSO.O
 
     § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ostróda oraz kierownikom Referatów i równorzędnych im komórek organizacyjnych.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 15.06.2022
Osoba przekazująca: Beata Czerkas

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 15.06.2022, ostatnia aktualizacja: 15.06.2022, odsłon: 124


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14786469
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości