Zarządzenie Nr 111/2015
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 29 lipca 2015r.
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu
Gminy Ostróda za II kwartał 2015r.
 
           
     Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Ostróda za II kwartał 2015 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
     § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 30.07.2015r.
Osoba przekazująca: Barbara Bigaj
 
 
 
Załącznik do
zarządzenia Nr 111 /2015
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 29.07.2015r.
 
 
 
1. Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Ostróda za II kwartał 2015 roku.
 
L.p.
Treść
Plan w zł.
Wykonanie w zł.
% wykonania
1.
Dochody
64.173.314,36
30.635.765,21
47,73
2.
Wydatki
66.936.284,36
28.430.726,36
42,47
2.1.
Wydatki bieżące
47.424.978,00
25.018.285,05
52,75
2.2.
Wydatki majątkowe
19.511.306,36
3.412.441,31
17,48
3
Deficyt/nadwyżka
2.762.970,00
2.205.038,85
 
4.
Przychody
4.382.970,00
2.059.360,34
46,98
5
Rozchody
1.620.000,00
670.000,00
41,35
 
2. Za II kwartał w 2015 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 19.483,10 zł.

Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.07.2015, ostatnia aktualizacja: 30.07.2015, odsłon: 645


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11948049
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości