Zarządzenie Nr 111/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 02 września 2014 r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości
 
  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 1 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r. poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
  § 1. Nabyć w drodze nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomości położone w obrębie Smykówko, oznaczone jako działki ew. nr 43 o pow. 0,0800 ha, nr 67 o pow. 0,1814 ha, nr 85 o pow. 0,1239 ha, nr 115 o pow. 0,0641 ha, nr 148 o pow. 0,0782 ha, nr 262/1 o pow. 0,0009 ha, nr 262/2 o pow. 0,0452 ha, nr 103/2 o pow. 0,0562 ha, nr 103/4 o pow. 0,0448 ha, nr 103/9 o pow. 0,0354 ha, nr 139 o pow. 0,0208 ha, nr 218 o pow. 0,1692 ha oraz udział 1/6 części w działce nr 265 o pow. 0,0759 ha.
 
  § 2. Traci moc zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 09 maja 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
 
  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 02.09.2014r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.09.2014, ostatnia aktualizacja: 02.09.2014, odsłon: 785


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622515
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości