Zarządzenie Nr 110b/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 29 lipca 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie
     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 45 ust.2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz.154), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§1. W zarządzeniu Nr 54/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie § 2 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2/ za m-ce od maja do grudnia 2016 r. do dnia 25 każdego miesiąca.”.
 
§ 2. Pozostałe postanowienia zarządzenia Nr 54/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 11 kwietnia 2016 r. pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 02.08.2016
Osoba przekazująca: Teresa Ołowska

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 02.08.2016, ostatnia aktualizacja: 02.08.2016, odsłon: 627


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215779
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości