Zarządzenie Nr 110a/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 29 lipca 2016 r.
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Ostróda za II kwartał 2016 r.
 
     Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885z póź. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1.1. Podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Ostróda za II kwartał 2016 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
     § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
 
Załącznik do
Zarządzenia nr 110a/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 29.07.2016r.
 
 
 
1. Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Ostróda za II kwartał 2016 roku.
 
L.p.
Treść
Plan w zł.
Wykonanie w zł.
% wykonania
1.
Dochody
68.185.696,44
33.171.338,88
48,65%
2.
Wydatki
67.460.696,44
28.864.241,41
42,79%
2.1.
Wydatki bieżące
56.637.330,44
27.715.178,50
48,93%
2.2.
Wydatki majątkowe
10.823.366,00
1.149.062,91
10,62%
3
Deficyt/nadwyżka
725.000,00
4.307.097,47
 
4.
Przychody
1.000.000,00
 
 
5
Rozchody
1.725.000,00
500.000,00
28,98%
 
 
2. Umorzono niepodatkowe należności budżetowe za II kwartał w 2016 roku w łącznej wysokości - 2000,00 zł.
 
 
 
Data przekazania do publikacji: 02.08.2016r.
Osoba przekazująca: Alicja Karłowicz

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.08.2016, ostatnia aktualizacja: 02.08.2016, odsłon: 831


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16458762
odsłon strony

Aktualnie mamy
46 gości