Zarządzenie Nr 110/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 29 lipca 2016 r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości
 
     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 2 pkt 2 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r. poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Nabyć odpłatnie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 240/15 o pow. 0,0825 ha, położoną w obrębie i miejscowości Kajkowo.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 04.08.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.08.2016, ostatnia aktualizacja: 04.08.2016, odsłon: 856


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16682771
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości