Zarządzenie Nr 109/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 31 lipca 2018 r.
 
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.
 
    Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz § 2 Regulaminu Prac Komisji Konkursowej, stanowiącego załącznik Nr 2 do Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 przyjętego uchwałą Nr XXXVI/281/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Powołuje się komisję konkursową w składzie:
 
  1) Cezary Wawrzyński - Przewodniczący komisji konkursowej,
 
  2) Krzysztof Ruczyński - Zastępca Przewodniczącego komisji konkursowej,
 
  3) Szymon Socha - Sekretarz komisji konkursowej,
 
  4) Magdalena Muraszko – Członek komisji konkursowej,
 
  5) Łukasz Wolf – Członek komisji konkursowej.
 
    do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z ogłoszonym w dniu 12 lipca 2018 r. otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych.
 
    § 2. Regulamin prac komisji konkursowej określa Załącznik Nr 2 do Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 06.08.2018
Osoba przekazująca: Szymon Socha

Sporządził/a: Szymon Socha
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 06.08.2018, ostatnia aktualizacja: 06.08.2018, odsłon: 294


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927118
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości