Zarządzenie Nr 109/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 04 października 2011r

 

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Ostróda.

 

Na podstawie art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z póz zm., art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm) oraz § 12 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr V/16/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 28.01.2011r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2011 rok - zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy, w wysokości 1.345.000 zł (słownie złotych: Jeden milion trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

 

§ 2. Kredyt zostanie zaciągnięty w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

 

§ 3. Źródłem spłaty rat zaciąganego kredytu będą dochody budżetu gminy w latach 2012-2021.

 

§ 4. Formą zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z oprocentowaniem będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.10.2011, ostatnia aktualizacja: 14.10.2011, odsłon: 890


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569140
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości