Zarządzenie Nr 108/2014

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego

       Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2014 r. poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:

    § 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Ostróda, oznaczoną jako działka nr 3/6 o pow. 0,0036 ha, położoną w obrębie Szyldak, zbywaną na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 15/2.

    § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 29.08.2014r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 29.08.2014, ostatnia aktualizacja: 29.08.2014, odsłon: 829


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569246
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości