ZarządzenieNr 108/2013

WójtaGminy Ostróda

zdnia 20 września 2013 r.

 

wsprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego

 

Napodstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy zdnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm./, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz§ 2 Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XXXIV/284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawieokreślenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ichwydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urz. Woj.Warmińsko - Mazurskiego Nr 62, poz. 1019/ WójtGminy Ostróda zarządza, co następuje:

 

                   § 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomośćniezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Ostróda, oznaczoną jako działka nr 72/1 o pow. 0,0308 ha,położoną w obrębie Turznica, zbywanąna poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 93.

 

§ 2.  Zarządzeniewchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 26.09.2013r.

Osoba przekazująca: ŁucjaFafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.09.2013, ostatnia aktualizacja: 26.09.2013, odsłon: 1 052


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526764
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości